ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

EACMFS RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION AND TRAINING

European Guidelines for Specialty Training in Oral & Maxillo–Facial Surgery

(http://www.eacmfs.eu/information/training-guidelines/training-guidelines/)

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Επίσκεψη για εξέταση εκτός ιατρείου (κλινική, οικία) 
 • Εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία – συμβουλευτική συνεδρία 
 • Χορήγηση πιστοποιητικού – γνωμάτευση 
 • Μετεγχειρητικές επανεξετάσεις. Αλλαγές – αφαίρεση ραμμάτων στα Ε.Ι (Αλλότριο) 
 • Ανάλυση κεφαλομετρικής ακτινογραφίας αναλογικά. 
 • Ανάλυση κεφαλομετρικής ακτινογραφίας ψηφιακά 3D 

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Χειρ. Εξαγωγή εγκλείστου 3ου γομφίου 
 • Χειρ. Εξαγωγή εγκλείστου κυνόδοντα 
 • Χειρ.  Εξαγωγή ρίζας μονόριζου 
 • Χειρ.  Εξαγωγή ρίζας πολύριζου 
 • Ακροριζεκτομή μονόριζου  
 • Ακροριζεκτομή πολύριζου  
 • Ακροριζεκτομή πολύριζου μόνο υπερώιας ρίζας 
 • Εκπυρήνιση μικρής κύστης γνάθου υπολειματική <2cm 
 • Εκπυρήνιση μεγάλης κύστης γνάθου >2cm αλλά <4cm 
 • Χειρ/κη αφαίρεση βλαβών βλεννογόνου στόματος 
 • Βιοψία βλάβης 
 • Εκτομή χαλινού γλώσσας 
 • Εκτομή χαλινού χείλους 
 • Μαρσιποποίηση μικρού βατραχίου 
 • Μαρσιποποίηση κύστης γνάθου 
 • Ανύψωση ιγμορείου 
 • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων 
 • Αποκάλυψη εμφυτεύματος 
 • Επανεμφύτευση εκγομφωθέντος οδόντος και ακινητοποίηση 
 • Μεταμόσχευση φρονιμίτη και ακινητοποίηση 
 • Σύγκλειση στοματικής επικοινωνίας 
 • Νευρεκτομή γενειακού νεύρου 
 • Νευρεκτομή υποκογχίου νεύρου 
 • Αφαίρεση σιαλόλιθων με ενδοστοματική προσπέλαση 
 • Εκτομή επουλίδων ή άλλων ογκοειδών βλαβών των φατνιακών αποφύσεων 
 • Αφαίρεση μικρών όγκων των γνάθων με ενδοστοματική προσπέλαση (Οστεώματα, Οδοντώματα, Οδοντογενείς όγκοι μικρών διαστάσεων) 
 • Χειρ/κός καθαρισμός οστεονέκρωσης γνάθων από λήψη Διφωσφονικών φαρμάκων
 • Χειρ/κη αφαίρεση μικρών κύστεων μαλακών μορίων
 • Χειρ/κη αφαίρεση μεγάλων κύστεων >2cm μαλακών μορίων

ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ - ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ

 • Φλεγμονές κεφαλής και τραχήλου
 • Διάνοιξη - παροχέτευση αποστήματος ενδοστοματικά
 • Διάνοιξη - παροχέτευση αποστήματος εξωστοματικά

ΤΡΑΥΜΑ

 • Aκινητoποίηση - ανάταξη καταγμάτων φατνιακών αποφύσεων
 • Κλειστή ανάταξη καταγμάτων του ζυγωματικού τόξου
 • Κλειστή ανάταξη καταγμάτων ρινικών οστών & ναρθηκοποίηση
 • Κλειστή ανάταξη καταγμάτων Le Fort με διαγναθική ακινητοποίηση και εσωτερικές αναρτήσεις
 • Κλειστή ανάταξη υποκονδυλικών καταγμάτων κάτω γνάθου με διαγναθική ακινητοποίηση
 • Κλειστή ανάταξη και διαγναθική ακινητοποίηση σε κατάγματα άνω ή κάτω γνάθου
 • Ανοικτή ανάταξη σε κατάγματα άνω ή κάτω γνάθου
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων του ζυγωματικού συμπλέγματος
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων blow in-blow out οφθαλμικού κόγχου
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων Le Fort Ι-ΙΙ & οστεοσύνθεση
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων Le Fort ΙΙΙ & οστεοσύνθεση
 • Ανοικτή ανάταξη υποκονδυλικού κατάγματος κάτω γνάθου με οπισθογναθιαία προσπέλαση ή εμπροσθοωτιαία προσπέλαση
 • Ανοικτή ανάταξη ρινικών οστών
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων ρινοηθμοειδικών με προσπέλαση Open sky- Butterfly ή στεφανιαίας τομής
 • Ανοικτή ανάταξη σε κατάγματα μετωπιαίων οστών με προσπέλαση Open sky- Butterfly ή στεφανιαίας τομής
 • Ανοικτή ανάταξη καταγμάτων μετωπιαίου με ή χωρίς εξάλειψη του μετωπιαίου κόλπου με προσπέλαση Open sky- Butterfly ή στεφανιαίας τομής
 • Αντιμετώπιση ολοπροσωπικού πολυτραυματία – καταγματία. Ανοικτή ανάταξη & οστεοσύνθεση

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Ασκορινοστομία
 • Εκτομή ρινικών κογχών
 • Ρινοπλαστική ανοικτή ή κλειστή
 • Διαμόρφωση ακρορινίου με ή χωρίς μόσχευμα
 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Ωτοπλαστική
 • Βλεφαροπλαστική άνω
 • Βλεφαροπλαστική κάτω (με κόλλα ιστών χωρίς ράμματα)
 • Βλεφαροπλαστική κάτω μαζί με μέσου προσώπου lifting
 • Face lifting
 • Neck lifting
 • Chin lifting
 • Lifting μετώπου
 • Αυξητική χείλους (και με κρανιακό μόσχευμα)
 • Τοποθέτηση αλλομοσχευμάτων στο σπλαχνικό κρανίο
 • Τοποθέτηση λίπους ή fillers στο πρόσωπο

ΠΡΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Προπροσθετική εκβάθυνση προστοµιακών αυλάκων ή εδάφους στόµατος χωρίς µόσχευµα
 • Προστοµιοπλαστική µε ελεύθερο δερµατικό ή βλεννογόνιο µόσχευµα
 • Προπροσθετική αύξηση φατνιακών αποφύσεων µε διατατική οστεογένεση
 • Προπροσθετική αύξηση φατνιακών αποφύσεων µε κρανιακό μόσχευμα
 • Αναγεννητική τεχνική αύξησης φατνιακής απόφυσης με ενδοστοματική λήψη αυτομοσχεύματος
 • Φατνιοπλαστική
 • Προπροσθετικές οστεοτοµίες
 • Μετάθεση κάτω φατνιακού νεύρου
 

ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ - ΟΡΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΣΧΙΣΤΙΕΣ

 • Τμηματικές οστεοτομίες στην άνω ή στην κάτω γνάθο
 • Οστεοτομία στην περιοχή του γενείου (γενειοπλαστική)
 • Οστεοτομία της κάτω γνάθου (αμφίπλευρη οβελιαία - BSSO)
 • Οστεοτομία της άνω γνάθου (τύπου Le Fort Ι)
 • Επιμήκυνση κάτω γνάθου με διατατική οστεογένεση ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ

 • Βιοψία βλάβης του δέρματος ή βλεννογόνου κεφαλής και τραχήλου
 • Αφαίρεση μεγάλων ή μικρών καλοήθων ή κακοήθων μορφωμάτων κεφαλής και τραχήλου και πλαστική αποκατάστασή τους, με τοπικούς κρημνούς ή ελεύθερα δερματικά μοσχεύματα
 • Εκπυρήνιση ευμεγέθους κύστης άνω ή κάτω γνάθου >4cm
 • Εκπυρήνιση υπερμεγέθους κύστης άνω ή κάτω γνάθου
 • Ριζική ανάτρηση ιγμορείου άντρου με αντρορινοστομία
 • Αφαίρεση ξένου σώματος από το γναθιαίο άντρο
 • Αφαίρεση υπογνάθιων ή τραχηλικών λεμφαδένων για βιοψία
 • Χειρουργική αφαίρεση υπογναθίου σιαλογόνου αδένος
 • Επιπολής παρωτιδεκτομή με παρασκευή του προσωπικού νεύρου
 • Χειρουργική αφαίρεση υπογναθίου σιαλογόνου αδένος
 • Χειρουργική αφαίρεση λίθων από τους σιαλογόνους αδένες
 • Εκτομή επουλίδων ή άλλων ογκοειδών βλαβών των φατνιακών αποφύσεων
 • Αφαίρεση μικρών όγκων των γνάθων με ενδοστοματική προσπέλαση (οστεώματα, οδοντώματα, οδοντογενείς όγκοι μικρών διαστάσεων)
 • Περιφερική οστεκτομή με διατήρηση της συνέχειας της γνάθου
 • Τμηματική εκτομή της κάτω γνάθου (συνεπάγεται λύση της συνέχειας της γνάθου)
 • Σύγκλειση ελλείμματος στην άνω γνάθο με κρημνό (μυοκροταφικός)
 • Γεφύρωση οστικού ελλείμματoς στην κάτω γνάθο με μεταλλική πλάκα ή άλλου είδους αλλοπλαστικό υλικό
 • Γεφύρωση οστικού ελλείμματoς στην κάτω γνάθο με οστική αυτομεταμόσχευση
 • Τοποθέτηση ελεύθερου αγγειούμενου κρημνού
 • Τμηματική εκτομή της άνω γνάθου
 • Ημιγναθεκτομή της κάτω γνάθου
 • Ημιγναθεκτομή της άνω γνάθου
 • Τραχηλικός λεμφαδενικός καθαρισμός (SND ή MRND)
 • Εκτομή νεοπλάσματος άνω ή κάτω χείλους + πλαστική αποκατάσταση

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

 • Θεραπεία συντηρητική και αντιμετώπιση κροταφογναθικής διαρθρώσεως
 • Ανάταξη εξαρθρήματος κροταφογναθικής διαρθρώσεως
 • Χειρουργική αποκατάσταση εσωτερικής αποδιοργάνωσης της κροταφογναθικής διαρθρώσεως με οπισθοωτιαία προσπέλαση ή με έμπροσθεν του ωτός προσπέλαση
 • Αρθροσκοπική διέκπλυση κροταφογναθικής διαρθρώσεως
 • Αρθροσκοπική χειρουργική κροταφογναθικής διαρθρώσεως
 • Χειρουργική λύση αγκυλώσεως κροταφογναθικής διαρθρώσεως

ΣΧΙΣΤΙΕΣ

 • Αντιμετώπιση σχιστιών (σε ηλικίες όπως νεογνά, βρέφη, παιδιά)
 • Σύγκλειση φατνιο-ϋπερωιοσχιστίας με οστικό αυτομόσχευμα σε ενήλικες (περιλαμβάνεται η λήψη μοσχεύματος)
 • Σύγκλειση συγγενών ή επίκτητων στοματορινικών συριγγίων με κρημνούς
 • Οστικό μόσχευμα (λήψη μοσχεύματος, λαγόνιο ή κρανιακό)